Kalite ve Emniyet PolitikasıVizyonumuz doğrultusunda, kalite standartlarımızı, verilere ve teknolojiye dayalı olarak sürekli iyileştirmek, ürünlerimizle farklılık yaratmak, maliyetlerimizi uzun vadede düşürüp kalıcı müşteri memnuniyeti sağlamak ve dolayısıyla önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır. Bunun için ekip ruhu içinde tedarikçilerimiz ile birlikte çalışarak sürekli iyileştirmeler ile kalite yönetim sistemimizi geliştirerek çevreye saygılı, kaliteli, uygun fiyatlı hizmet ve ürünler üretmektir. Hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirilen tedarikçilerimizle ile birlikte çalışarak sürekli iyileştirmeler ile kalite yönetim sistemimizi tüm faaliyetlerde ülkemizin ve müşterilerimizin sürekli iyileştirmeler ile usul ve kanunlara riayet etmek, çalışan, ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek riskleri tanımlayarak en aza indirgemek değişmez kuralımızdır.

Bu amacı gerçekleştirmek için RC Endüstri çalışanları olarak;

- Tüm süreçlerimizdeki verimliliği bütün çalışanların katılımı ile uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak,

- Bireysel gelişime olanak sağlayarak, hem takım arkadaşlarımızı, sorun çözücü ve sistem geliştirici bir eleman olarak kabul etmek,

- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirip, etkinliğimizi sürekli artırmaktır.

Çevre Politikası
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir gelişme için RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş., çalışanlarından başlayarak tüm toplumu bilinçlendirmeye yönelik projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Şirket'in faaliyet alanına giren her sektörde, iş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkı sağlanmaktadır.

RC Endüstri’nin çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

- Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak

- Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak

- Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak

- Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak

- Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak

- Gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’in faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

- İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

- İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

- İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

- Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

- İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

- RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.’i İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

- Endüstriyel dünyanın gelişimini gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

- Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.